Konferencja 29.03.2019r.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konferencji „Innowacje w diagnostyce i leczeniu raka płuca w oparciu o Międzynarodowy Certyfikat Kompleksowego Leczenie Raka Płuca - Lung Cancer Center" - 29.03.2019r. jest Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy. 

 

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji konferencji. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dane uczestników konferencji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

Uczestnikom konferencji, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Uczestnikom konferencji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konferencji. Warunkiem przystąpienia do konferencji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie i publikacje wizerunku (do decyzji organizatora)

Organizator oświadcza, iż dane uczestników konferencji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Kliknięcie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych.